• 2120 Dunakeszi, Fő út 24.
  • optometeroptika@gmail.com
  • +3620 286 5999

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a kezelt személyes adatokról
Adatkezelő:
Optométer Optika Kft. (továbbiakban Adatkezelő)
Székhely: 2120 Dunakeszi, Kassa u. 4.
Telephely: 2120 Dunakeszi, Fő út 24.
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Kassa u. 4.
Adószám: 26605344-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-196977
Statisztikai szám: 26605344-4778-113-13
Nyilvántartási szám: 1798/2019/B
Adatvédelmi tisztviselő: Cserpes Andrea
Telefonszám: + 36 20 286 5999
Központi e-mail cím: optometeroptika@gmail.com
Weboldal: www.optometeroptika.hu

Az adatkezelési tájékoztató célja:

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi
aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztató bármely részét bármikor módosítsa, illetve megváltoztassa. Az Adatkezelő számára átadott
magántermészetű adatokat csak és kizárólag arra használja fel, amire azt az adat tulajdonosa rendelkezésünkre bocsátotta. Adatkezelő nem őriz olyan személyes adatokat, amelyek tévedésből kerültek
hozzá. Személyes adatot harmadik fél számára sosem ad át, kivéve azt az esetet, amikor erre jogszabály vagy hatóság eljárás keretében kötelezik. Adatkezelőre bízott személyes adatokat gondosan
kezeljük, illetve védjük az illetéktelen felhasználástól.

Az adatokat a következő célokra dolgozzuk fel:

azért, hogy szolgáltatásaink hasznosabb, még inkább személyre szabott tartalmakat biztosíthassanak fokozzuk meglévő szolgáltatásaink minőségét, és új szolgáltatásokat fejlesszünk ki növeljük a
biztonságot a csalásokkal és visszaélésekkel szembeni védelem révén méréseket és elemzéseket végezzünk szolgáltatásaink használatával kapcsolatban

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.), amelynek hatályos szövege az alábbi linken keresztül érhető el:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV&searchUrl=/gyorskereso%3Fkeyword%3Dalapt%25C3%25B6rv%25C3%25A9ny
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.), amelynek hatályos szövege az alábbi linken keresztül érhető el:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300005.TV&searchUrl=/gyorskereso%3Fkeyword%3DPtk
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), amelynek hatályos szövege az alábbi linken keresztül érhető el:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV
Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), amelynek hatályos szövege az alábbi linken keresztül érhető el:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600679.EUP&searchUrl=/gyorskereso%3Fkeyword%3DGDPR
2012. évi I. törvény, a munka törvénykövéről, amelynek hatályos szövege az alábbi linken keresztül érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200001.TV

Kezelt személyes adatok köre:

Adatkezelőnél az alábbi személyes adatkezelési típusok fordulnak elő:
􀀀 Adatlapkitöltés során megadott személyes adatok: Az Adatkezelőhöz adatlapok kitöltése után eljutott személyes adatokat arra használjuk, melyekre az adatlap kitöltése során jogosultságot kértünk.
Lásd. még a Kezelt adatok tervezett felhasználási és megőrzési ideje című fejezetet.
􀀀 E-mailben megadott személyes adatok: Az e-mailben Adatkezelőhöz érkező megkeresések során eljutott személyes adatokat arra használjuk, melyekre az e-mail küldője feljogosít, illetve melyre az
e-mail cím megadása során Adatkezelő felhívta a figyelmet. Lásd. még a Kezelt adatok tervezett felhasználási és megőrzési ideje című fejezetet.
Kezelt adatok felhasználása és megőrzési ideje
Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő
Kapcsolat (kapcsolati adatlap, Adatkezelő e- mail címére beküldött levelek) Válaszadás, ajánlatadás, tájékoztatás, reklám Adatkezelőhöz beérkező kérdések, ajánlatkérések feldolgozása és
megválaszolása. 10 év
A fent jelölt időpontokon belül történő személyes adattörlési kérelmeket a személyes adat (a beazonosíthatóság érdekében minimálisan név, e-mail cím) kamillaoptika@gmail.com e-mail címre történő
átküldésével kérvényezhető. Ennek keretében Adatkezelő által tárolt személyes adatokat – ha csak annak megőrzésére Adatkezelőt jogszabály nem kötelezi – töröljük.
Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
Az adatok megismerésére jogosultak köre: bármely formában Adatkezelőhöz érkező személyes adatokhoz a felhasználásra és jogalapra vonatkozó jogosítványok birtokában Adatkezelő férhet hozzá.
Az adatok kezelésének időtartama (lásd V. pont)

Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott papír alapú dokumentumokat és informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
􀀀 az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
􀀀 hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
􀀀 változatlansága igazolható (adatintegritás);
􀀀 a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés
ellen.
Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő
védelmi szintet nyújt.
Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
􀀀 a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
􀀀 a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
􀀀 a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos
dokumentumok. (vizsgálati karton)

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

1. Az előzetes tájékozódáshoz való jog: A személyes adatairól az érintett személy az I. pontban megadott személytől az ott meghatározott elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást, az alábbi
tartalommal:
– mely személyes adatait,
– mely jogalap alapján,
– milyen adatkezelési célból,
– milyen forrásból,
– mennyi ideig kezeli, illetve
– az adatkezelő az érintett személyes adatait kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatai tekintetében továbbította, illetve biztosított az adatokhoz hozzáférést vagy betekintést.
A tájékoztatást a I. pontban meghatározott személy 30 napon belül, a kérdésben megadott elérhetőségre és formában (levél vagy email) küldi meg.
2. A helyesbítéshez való jog: A személyes adatai tekintetében az érintett az 1. pontban foglaltak szerint kérheti, hogy az adatkezelő helyesbítse személyes adatát (adatait).
3. A hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa.
4. A korlátozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést.
5. A törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az
érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje

Gyermekek adatainak védelme

A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az ahhoz
kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal. Ezt a különös védelmet főként a gyermekek személyes adatainak olyan felhasználására kell alkalmazni, amely marketingcélokat, illetve személyi vagy
felhasználói profilok létrehozásának célját szolgálja, továbbá a gyermekek személyes adatainak a közvetlenül a részükre nyújtott szolgáltatások igénybevétele során történő gyűjtésére. A közvetlenül a
gyermek részére nyújtott megelőzési és tanácsadási szolgáltatások esetében nincs szükség a szülői felügyelet gyakorlójának hozzájárulására. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a közvetlenül
gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha – főszabály szerint – a gyermek a 16. életévet
betöltötte. A 16. életévet be nem töltött gyermek esetén a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet
gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége

Panaszkezelés
a, Panasz benyújtása az adatkezelőnél
b, Panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hivatalnál
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Bírósági jogérvényesítés